Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Toczygroszek
  2. Sklep Internetowy Toczygroszek działający pod adresem www.toczygroszek.pl prowadzony jest przez firmę TOCZYGROSZEK Jadwiga Borowska z siedzibą 83-000 Pruszcz Gdański, ul.Rogozińskiego 1e/5, NIP 583-282-87-46, Regon 366969460, e-mail: abonament@toczygroszek.pl, tel: 512 426 445.
  3. Realizacja sprzedaży w sklepie Toczygroszek odbywa się według poniższego regulaminu .Złożenie zamówienia w formie elektronicznej lub telefonicznej oznacza akceptację klienta oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad sprzedaży wynikających z regulaminu.
 2. Składanie zamówień
  1. Sklep Toczygroszek prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Kupujący składa zamówienie wybierając produkty („wkładając do koszyka”) a po ich skompletowaniu zatwierdza zamówienie. W momencie zatwierdzenia przycisku „zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sklepem internetowym Toczygroszek a Kupującym. Po zatwierdzeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  3. W przypadku gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
  4. Zamówienia można składać na dwa dni przed rozpoczęciem dostaw, do godz. 20:00.Potwierdzenie zamówienia następuje przez kliknięcie w wysłany przez nas link. Jeżeli zamówienie nie zostanie potwierdzone do godziny 20:00 wysyłamy sms z zapytaniem lub potwierdzamy telefonicznie,
  5. W zależności od sezonu i rodzaju dostarczanych produktów dostawy mogą być realizowane w dni dodatkowe, o czym klienci będą każdorazowo zawiadamiani drogą elektroniczną i telefonicznie. Informacja będzie zamieszczana również na stronie internetowej www.toczygroszek.pl.
  6. Kupujący może anulować złożone zamówienie, ale nie później niż 2 dni robocze przed dniem dostawy. Na przykład:
   jeżeli dostawa jest w środę, zamówienie należy anulować najpóźniej we poniedziałek do godz. 10-tej. Anulowanie zamówienia następuję drogą elektroniczną na adres abonament@toczygroszek.pl lub telefonicznie.
  7. Ze względu na szczególną specyfikę towarów sprzedawanych w Sklepie, które są produktami szybko psującymi się, o krótkim terminie przydatności do spożycia, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje. Jest to zgodne z zapisem art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.2012.1225.
  8. Produkty prezentowane na stronie sklepu z kategorii warzywa, owoce, drób i wędliny, sery nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Są to produkty naturalne wytworzone przez naturę lub są wynikiem procesu produkcyjnego, w którym nie jest możliwe i celowe wytwarzanie identycznych produktów. 
  9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.
  10. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
  11. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Kupujący zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez sklep Toczygroszek tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich nie zgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia.
 4. Dostawy
  1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Trójmiasta i okolic (Banino, Pruszcz Gd., Straszyn).
  2. Realizacja zamówienia odbywa się poprzez dostarczenie zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres Kupującego/adres dostawy.
  3. Do każdej paczki z zakupami dołączany jest dokument sprzedaży.
 5. Formy płatności
  1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
   1. gotówką przy odbiorze: należność pobiera dostawca zakupów. Przy wyborze tej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe koszty (tzw. pobranie);
   2. przelewem elektronicznym.
  2. Przy zamówieniach produktów, które sprzedawane są na wagę mogą zdarzyć się sytuacje, że ostateczna kwota do zapłaty będzie się różniła od kwoty zatwierdzonego przez Kupującego zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie mailem w dniu dostawy przed dostarczeniem zakupów.
  3. Jeżeli Kupujący wybierze płatność za zamówienie przelewem elektronicznym, wówczas ewentualna nadpłata zostanie Kupującemu zwrócona gotówką w dniu dostawy zakupów. Jeżeli wartość zamówienia będzie wyższa niż kwota przesłana przelewem elektronicznym, wówczas Kupujący zostanie poproszony o wyrównanie różnicy gotówką w momencie dostawy zakupów.
  4. Gdy Kupujący dokona płatności przelewem elektronicznym za zamówienie a następnie je anuluje lub zamówienie zostanie anulowane przez Sklep (Kupujący wybierze taki sposób postępowania Sklepu w przypadku braku produktu) cała kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.
 6. Reklamacje i zwroty
  1. Ponieważ warzywa i inne świeże artykuły spożywcze, które dostarczamy mają krótki termin przydatności do spożycia, Kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu zakupów zawiadomić sklep (drogą mailową lub telefoniczną) o swoich zastrzeżeniach do jakości produktu. Reklamacje produktów, które mają długi okres przydatności do spożycia powinny być zgłaszane nie później niż określony na opakowaniu termin trwałości. Forma rekompensaty zostanie ustalona wspólnie z Kupującym.
  2. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie z złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów przesyłka będzie realizowana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim przypadku będziemy próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
  3. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Toczygroszek, ul.Rogozińskiego 1e/5, 83-000 Pruszcz Gdański
   .
  4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu Toczygroszek. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.toczygroszek.pl.
  2. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu www.toczygroszek.pl
  3. Korzystanie z naszego sklepu internetowego podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach dotyczących sklepu internetowego mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z niniejszego sklepu ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
  4. Spory wynikłe z transakcji między Kupującym a sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby Kupującego